Koncepcja rozwoju

Koncepcja rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej
w Ziminie w latach 2013 – 2018

 

Koncepcja rozwoju szkoły została opracowana w oparciu o:

 1. Konstytucję RP
 2. Ustawę o systemie oświaty z 7.IX.1991r. ( Dz. U. z 2004 nr 256 poz. 2572 z p. zm.).
 3. Kartę Nauczyciela z 26.I.1982 r. (Dz. U. z 2006 nr 97 poz. 674 z p. zm.).
 4. Konwencję praw dziecka z 20 listopada 1989 r.
 5. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Ziminie
 6. Programu wychowawczego PSP w Ziminie
 7. Programu profilaktycznemu PSP w Ziminie
 8. 5 letniej koncepcji pracy przedstawionej przez dyrektora szkoły


Wizja szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ziminie jest miejscem, w którym proces uczenia stanowi radosne przeżycie zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Stara się odkryć możliwości każdego ucznia, dąży do jego rozwoju. Stawia na wszechstronne kompetencje, aktywność i samodzielność. Umożliwia uczniom odkrywanie świata w sposób niekonwencjonalny, wieloaspektowy i twórczy, poprzez funkcjonowanie programów autorskich, indywidualne podejście do każdego dziecka oraz przyjazną atmosferę opartą na wzajemnej akceptacji.

Jest znana w środowisku jako placówka gwarantująca jakość usług edukacyjnych na dobrym  poziomie.

Absolwent po ukończeniu klasy VI osiąga następujące efekty: 

W poznawczym obszarze rozwoju:

 • Stosuje w praktyce zdobytą przez siebie wiedzę i umiejętności,
 • Jest komunikatywny, zna swoje zdolności, potrzeby, wyraża aktywność
  w dążeniu do celów bliskich i odległych,
 • Jest przygotowany do następnego etapu nauki.

W społecznym obszarze rozwoju:

 • Zna, tworzy i stosuje normy społeczne,
 • Jest partnerem we wspólnej pracy,
 • Potrafi zadbać o dobro indywidualne i społeczności którą reprezentuje.

W emocjonalnym obszarze rozwoju:

 • Przeżywa, rozpoznaje i rozumie emocje, uczucia własne oraz innych osób,
 • Wykorzystuje przeżycia i doświadczenia emocjonalne do pracy nad własnym charakterem,
 • W relacjach społecznych kieruje się zrozumieniem i empatią.

W fizycznym obszarze rozwoju:

 • Dba o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • Bezpiecznie organizuje swą naukę i wypoczynek,
 • Rozpoznaje zagrożenia wywołujące chorobę lub regres w rozwoju fizycznym.

 

Charakterystyka szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ziminie położona jest pośrodku wsi Zimin w gminie Kleszczewo. To charakterystyczny budynek lat sześćdziesiątych stopniowo modernizowany i remontowany. Do terenów podległych szkole należą: boisko ze sztuczną nawierzchnią, boisko do koszykówki, plac parkowy z alejkami od frontu z placem zabaw oraz boisko piłkarskie z placem parkowym z tyłu budynku. Budynek szkolny otoczony jest zielenią niskich krzewów i trawników oraz drzew. Szkoła jest placówką o ciekawej historii swojego funkcjonowania, obecnie w 6 oddziałach uczy się 69 uczniów. Posiadamy dwa oddziały przedszkolne z 33 dziećmi.

W szkole posiadamy biblioteką, pracownię informatyczną, salę multimedialną, salę gimnastyczną utworzoną z dwóch sal lekcyjnych.

W szkole pracuje 19 nauczycieli.  Na terenie szkoły dobrze funkcjonuje rada rodziców, wspierając dyrekcję i grono pedagogiczne. Uczniowie posiadają swoją reprezentację w postaci samorządu uczniowskiego.

Szkoła to ważny etap w życiu każdego człowieka, stanowi naturalne tło dorastania i jego rozwoju.

 

Misja szkoły

Misją Publicznej Szkoły w Ziminie jest:

 • rozpoznawanie indywidualnych możliwości wszystkich uczniów oraz takie ich wsparcie, by każdy z absolwentów mógł odnieść sukces.  Ponadto chcielibyśmy, aby zdobyta przez uczniów wiedza i umiejętności dały im dobre podstawy do dalszego kształcenia na poziomie gimnazjalnym;
 • wykorzystanie technologii komputerowej i znajomości języków obcych jako istotnych elementów współczesnego wykształcenia;
 • tworzenie bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, aby szkoła była ciekawym miejscem dla uczniów i umożliwiała rozwijanie zainteresowań;
 • współpraca z rodzicami, silne powiązanie placówki ze środowiskiem lokalnym umożliwi dokonanie korzystnych zmian;
 • rozwijanie bazy dydaktycznej, tworzenie miejsc autentycznej pracy twórczej dla uczniów i nauczycieli.


Dydaktyka

Podnoszenie jakości kształcenia i efektów kształcenia

a)      Unowocześnianie procesu dydaktycznego przez dobrze przygotowaną, twórczą i kompetentną kadrę nauczycielską,
podnoszącą umiejętności w różnych formach dokształcania i doskonalenia;
b)      Uwzględnienie specyfiki i potrzeb szkoły w programach nauczania dopuszczonych przez MEN i tworzeniu autorskich programów edukacyjnych;
c)      Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb ucznia i ich wspieranie z wykorzystaniem różnych form działania;
d)     Podnoszenie efektywności kształcenia uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi poprzez tworzenie i monitorowanie
indywidualnych ścieżek edukacyjnych lub edukacyjno-terapeutycznych;
e)      Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów na różnych etapach kształcenia;
f)       Rozszerzenie oferty edukacyjnej: rytmika dla sześciolatków, gimnastyka korekcyjna dla klas 1-3, wprowadzenie drugiego języka obcego w klasach 4-6;
g)      Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych uwzględniająca potrzeby, zainteresowania i talenty uczniów ( m. in. Chór lub orkiestra pod kierunkiem muzyka).
h)      Aktywny udział uczniów w konkursach przedmiotowych w szkole, na terenie gminy, powiatu i województwa;
i)       Utworzenie Klubu Młodego Europejczyka. Nawiązanie współpracy ze szkołami z innych krajów;
j)       Realizacja projektów edukacyjnych promujących bezpieczeństwo i zdrowy styl życia;


Wychowanie

Nasilenie działań wychowawczych i opiekuńczych szkoły

a)      Kształtowanie dobrej atmosfery w szkole przez pozytywne podejście do ucznia, partnerską współpracę z rodzicami, wysokie wymagania

i świadome kierownictwo;
b)      Tworzenie środowiska, w którym obowiązują jasne, jednoznaczne obowiązki i prawa;
c)      Realizacja programów adaptacyjnych w trakcie wszystkich etapów kształcenia;
d)     Rozwój samorządności uczniowskiej, z wykorzystaniem wolontariatu i udziału w regionalnych i ogólnopolskich akcjach charytatywnych;
e)      Kultywowanie ceremoniału i tradycji szkoły;
f)       Cykliczne spotkania z ludźmi sukcesu;
g)      Integracja społeczności szkolnej przez sport;
h)      Rozwijanie uczniowskich zdolności, zainteresowań, predyspozycji i talentów, budowanie poczucia własnej wartości ucznia

i satysfakcji z osiągniętych efektów;
i)        Wdrożenie wewnętrznego pomiaru niebezpieczeństw i działania zmierzające do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa ucznia;
j)        W miarę możliwości organizowanie pomocy materialnej, dożywiania i zakupu podręczników dla uczniów z rodzin najuboższych.

 

Promocja szkoły i współpraca ze środowiskiem

a)      Budowa i rozbudowywanie strony internetowej dostosowanej do potrzeb szkoły;
b)      Wykonywanie kompleksu działań mających na celu uzyskanie zaufania środowiska do szkoły i stwarzanie atrakcyjnego wizerunku szkoły w Ziminie;
c)      Systematyczne przekazywanie do mediów informacji z życia szkoły;
d)     Organizowanie konkursów wiedzy, artystycznych i sportowych, wystawy prac uczniów na poziomie gminy, powiatu i województwa;
e)      Promowanie sukcesów uczniów na stronie internetowej szkoły, gazetce ściennej, na zebraniach rodziców i w mediach;
f)       Organizowanie imprez środowiskowych (festyny, pikniki, olimpiady) celem promocji szkoły i integracji najbliższego środowiska;
g)      Informowanie rodziców w różnej formie o zbliżających się szkolnych imprezach uroczystościach;
h)      Zapraszanie do udziału w szkolnych uroczystościach władz samorządowych, przedstawicieli władz oświatowych, radnych, osób związanych
z oświatą, sponsorów i przyjaciół szkoły;
i)        Udział szkoły w projektach edukacyjnych;
j)        Nawiązanie współpracy z ośrodkami sportowymi, kulturalnymi i społecznymi.


Zarządzanie i organizacja

a)      Delegowanie uprawnień i odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań członkom rady pedagogicznej, stosownie do posiadanych
przez nich predyspozycji i kompetencji;
b)      Planowanie i ewaluacja, jako ciągły proces doskonalenia jakości pracy szkoły;
c)      Zaangażowanie wszystkich pracowników szkoły w realizację wspólnych zadań. Właściwa organizacja pracy wynikająca z dobrej atmosfery
i poczucia pełnienia ważnej roli. Integracja pracowników szkoły;
d)     Inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych, organizacyjnych. Wspieranie inicjatyw;
e)      Sprawne funkcjonowanie zespołu nauczycielskiego;
f)       Połączenie programu rozwoju szkoły z planami rozwoju nauczyciela;
g)      Sprawnie zgodnie z obowiązującym prawem i ustalonym budżetem, prowadzona polityka finansowa. Korzystanie z innych źródeł finansowania:
wynajem sal lekcyjnych, obiektów sportowych. Realizowanie projektów funduszy strukturalnych;
h)      Dbałość o estetykę i wystrój szkoły, przyjazna uczniom aranżacja wnętrz, modernizacja budynku i terenu wokół szkoły;
i)        Doprecyzowanie regulaminów i procedur szkolnych, zgodnie ze zmieniającym się prawem;
j)        Tworzenie skutecznego i zintegrowanego systemu komunikacji U-N-R ( uczeń- nauczyciel-rodzic).