Oferty pracyOgłoszenia

Nabór na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ziminie

Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W ZIMINIE

I. Wymagania wobec kandydatów.

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §1 i §2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597, z 2019 r., poz. 1661).

II. Wymagane dokumenty.

 1. Oferty kandydatów przystępujących do konkursu, zgodnie z §1 ust. 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587, z 2019 r. poz.1634.) powinny zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Ziminie
  2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o: stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej –           w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem
  3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:                                      imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
  4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
  5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  6. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych                  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. I pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1440, 1495, 2020. ze zm.),
  10. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r., o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447, 534, 1571 ze zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r.,
  11. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
  12. mile widziana poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny
   pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela
   akademickiego,
  13. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany kara dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967,2245, z 2019 r. poz. 730, 1287 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. -Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, 2024, 2245, z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 57”7, „730, 823, 1655, 1818 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, 2201, z 2018 r. poz. 138, 398, 650, 730, 912, 1000, 1115 i 1693 ze zm.)
  14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
   Ponadto kandydat winien dołączyć klauzulę informacyjna i zgodę na przetwarzanie danych osobowych do niniejszego ogłoszenia.

III. Informacja o sposobie i terminie składania ofert.

 1. Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji zwrotnej oraz numerem telefonu w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r., do godz. 15:00 w sekretariacie szkoły, Zimin 3 63-006 Krerowo z dopiskiem „Nabór na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ziminie.” Decyduje data wpływu oferty do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ziminie.
 2. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

IV. Informacja o sposobie powiadamiania kandydatów.

Nabór na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno -Przedszkolnego Ziminie przeprowadzi komisja składająca się z członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydaci na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ziminie i członkowie komisji zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

Zarząd
Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty
oraz Upowszechniania Kultury
na Wsi w Ziminie

Treść ogłoszenia dostępna jest do pobrania w formie pliku PDF: